O projektu

Opis planiranih zahvata na vodoopskrbnom sustavu.

 

1. 2810/9 –Proširenje vodoopskrbnih cjevovoda Slavonski Brod


Ovom tehničkom dokumentacijom razmatra se rješavanje problema u opskrbi vodom te proširenje vodoopskrbne mreže na području grada Slavonskog Broda. Predviđa se izgradnja vodoopskrbnih cjevovoda na četiri lokacije:


„Lokacija 1“ - Proširenje vodoopskrbne mreže u naselju Budainka


Urbanizacijom naselja Budainka javila se potreba proširenja vodoopskrbne mreže na tom području. Trenutno se dio domaćinstava opskrbljuje vodom putem lokalnih bunara čija kvaliteta vode nije zadovoljavajuća. Kroz ovo proširenje predviđa se izgradnja L≈ ca 1.5 km vodoopskrbnih cjevovoda i priprema za kućne priključke.


„Lokacija 2“ - Spojni cjevovod uz sjevernu veznu cestu i proširenje vodoopskrbne mreže


Dio stanovništva brodskog naselja Veliko Polje nema mogućnost spoja na vodoopskrbni sustav “Slavonski Brod” te se putem vlastitih bunara opskrbljuju vodom upitne kvalitete. Ovim cjevovodom će se omogućiti priključenje većine domaćinstava na javnu vodoopskrbnu mrežu. Projektom se predviđa izgradnja L≈ ca 3 km vodoopskrbnih cjevovoda i priprema za kućne priključke.
Kako je spojni cjevovod položen uz Sjevernu veznu cestu, njegova sekundarna uloga je osiguranje dovoljne količine vode i tlaka za naselje “Zrinski Frankopan”. Naime, urbanizacijom naselja posljednjih godina, postojeći vodoopskrbni cjevovod ne zadovoljava zahtjevima prilikom vršne potrošnje vode u ljetnim mjesecima.


„Lokacija 3“ - Spojni cjevovod naselja Jelas


Trenutno u naselju Jelas dolazi do problema prilikom opskrbe vodom u vidu padova tlaka prilikom veće potrošnje. Također, na jugozapadnom dijelu „Jelasa“, u Romskom naselju planira se izgradnja vodoopskrbne mreže te novih priključaka. Iz tog razloga, kao preduvjet, potrebno je izvesti odgovarajući spojni cjevovod kojim bi se osigurala stabilna isporuka vode na tom dijelu grada. Projektom se predviđa izgradnja L≈ ca 1.5 km vodoopskrbnih cjevovoda.
„Lokacija 4“ - Spojni cjevovod u Brodskom Vinogorju
Ovim spojnim cjevovodom bi se osigurala pitka voda stanovnicima u Vinogorčevoj ulici koji trenutno nemaju dostupnu javnu vodoopskrbu. Projektom se predviđa izgradnja L≈ ca 0.5 km vodoopskrbnih cjevovoda i priprema za kućne priključke.


2. 2810/10 Spojni cjevovod od ulice Sv. Lovre do Rušćice


Predmet ove tehničke dokumentacije je spoj dovodnog magistralnog cjevovoda iz regionalnog vodocrpilišta Sikirevci kojim bi se riješila vodoopskrba na području luke „Brod“ te daljnji spoj prema naselju Ručćica na sjeveru i Slavonskom Brodu na zapadu kako bi se osigurala stabilnija opskrba vodom i odgovarajući tlak na gravitirajućim urbanim zonama. Projektom se predviđa izgradnja L≈ ca 3,8 km magistralnih vodoopskrbnih cjevovoda.


3. 2827 - Vodoopskrbna mreža naselja Bartolovci i Gromačnik


Općina Sibinj, u kojoj se nalaze naselja Bartolovci i Gromačnik bilježi konstantan rast stanovništva dok se komunalna infrastruktura nije razvijala. Iz tog razloga, veliki dio naselja nema osiguranu javnu vodoopskrbu te se domaćinstva opskrbljuju putem individualnih zahvata. Iz tog razloga, ovim se projektom predviđa izgradnja vodoopskrbnog cjevovoda na području naselja Bartolovci i Gromačnik koja će omogućiti stvaranje funkcionalne cjeline koja se odnosi na optimalnu vodoopskrbu potrošača predmetnog područja. Projektom se predviđa izgradnja L≈ ca 4 km vodoopskrbnih cjevovoda i priprema za kućne priključke.


4. 2829 - Vodoopskrbna mreža naselja Sibinj

 


Naselje Sibinj je također dio općine Sibinj te veći dio naselja nema osiguranu javnu vodoopskrbu. Domaćinstva se opskrbljuju dijelom iz bunara a dijelom s izvora Tomislav kod jezera Petnja upitne kvalitete vode obzirom da učestale loše analize vode koje kontrolira Zavod za javno zdravstvo BPŽ i preporuke da se voda ne koristi za ljudsku uporabu. Predmet ove tehničke dokumentacije je izgradnja cjevovoda i vodovodne mreže iz koje bi se omogućila vodoopskrba naselja Sibinj u ulicama Sv. Vinka, Vinogradskoj, Braće Radića, Kneza Mislava, Matije Gupca, Sv. Ivana Krstitelja i Eugena Kvaternika. Spoj projektirane vodoopskrbne mreže planiran je na postojeći magistralni cjevovod koji je položen sjevernom stranom Ulice Sibinjskih žrtava. Projektom se predviđa izgradnja L≈ ca 8,8 km vodoopskrbnih cjevovoda i priprema za kućne priključke.


5. 2810/11 - Sanacija postojećeg vodospremnika Brodsko Brod 1


U dogovoru s Investitorom izvršena je procjena stanja konstrukcije u svrhu ocjene utjecaja postojećeg stanja konstrukcije na trajnost te mehaničku otpornost i stabilnost konstrukcije kao bitnih zahtjeva za građevinu. Zaključak je da je građevina u stanju koje ne zadovoljava u potpunosti zahtjeve uporabe i trajnosti. To se prvenstveno odnosi na područja sa značajno smanjenim poprečnim presjekom konstrukcije, smanjenim zaštitnim slojem betona, područja sa odlamanjem i ljuštenjem betona, područja pukotina u betonu, područja procurivanja, te područja na kojima je velika (čak i preko 90%) vjerojatnost pojave korozije armature. Utvrđena oštećenja su takvog karaktera da se može očekivati njihovo daljnje širenje, što kroz dulji vremenski period može utjecati i na temeljni zahtjev za građevinu - mehaničku otpornost i stabilnost. S obzirom na obim i veličinu oštećenja, zaključak je da je sanacija nužna i ekonomski opravdana.
Usvojeni obuhvat sanacije predviđa građevinske radove na obje komore vodospremnika (istočni i zapadni) te u zasunskoj komori, kao i zamjenu elektrostrojarske opreme.


6. 30-408/12 Izgradnja čvorišta

 


Svrha ovog projekta je poboljšanje kvalitete vodoopskrbe, a po pitanju dostatnog tlaka u mreži i dovoljne količine vode za vodoopskrbu dijela naselja te protupožarnu zaštitu, odnosno smanjenje gubitaka pitke vode koja su znatna u ovakvim lošim oknima i čvorištima, uslijed dotrajalosti istih. Zasuni - ventili su smješteni u betonskom ili opekom zidanim oknima starim i preko 50 godina. Poneki su djelomično i urušeni, neki s vremenom proširivani, a gotovo svi vodopropusni i porozni. Ovakvo stanje dovelo je s vremenom do djelomične ili potpune neuporabljivosti čvorova iz razloga korozije zasuna i ostalih armatura, te velikih gubitaka pitke vode. Na svakom čvorištu, odnosno križanju ili spoju cjevovoda se nalaze ventili na svakoj dolaznoj cijevi, i nužni su u svrhu održavanja ili popravaka kvarova i oštećenja na cjevovodima u svrhu zatvaranja pojedinih dionica.
7. 1921/2015 Vodoopskrbna mreža Brodsko Vinogorje


Domaćinstva u naselju Brodsko Vinogorje trenutno nemaju mogućnost priključenja na javni vodoopskrbni sustav “Slavonski Brod”. Iz tog razloga, vodu dopremaju putem cisterni ili iz individualnih zahvata. Takva voda je upitne kakvoće te nije preporučljiva za piće. Cilj projekta je izgradnja nove vodovodne mreže (glavni i opskrbni cjevovodi) L≈ ca 25,7 km, te pripreme za kućne priključke, brdskog dijela naselja Brodski Varoš, Brodsko Vinogorje i Podvinje, kojom će se omogućiti vodoopskrba i priključenje novih korisnika. Ovom projektnom dokumentacijom predviđeni su cjevovodi C1 do C68. Predmetni vodoopskrbni cjevovodi priključiti će se na postojeći magistralni vodoopskrbni cjevovod u Brodskom Vinogorju, u Ulici Pere Pirkera, gornja zona (PEHD DN 200 mm), čijom izgradnjom su stvoreni preduvjeti za vodoopskrbu naselja Brodskog Vinogorja.


8. 1921/2015-2 Crpna stanica “Brodski Varoš”


Brodsko Vinogorje i Podvinje obuhvaća uglavnom brežuljkasto područje smješteno na sjevernom dijelu Slavonskog Broda. Postojećim vodoopskrbnim sustavom Slavonskog Broda osiguran je odgovarajući tlak u dijelovima grada samo do kote 115 - 120 m n.m. Na višim dijelovima grada je tlak zadovoljavajući samo u razdobljima smanjene potrošnje (noćni sati). Kako bi se riješio problem vodoopskrbe visoke zone, tj. vodoopskrba Brodskog Vinogorja i Podvinja, uz mogućnost proširenja na visoku zonu Brodskog Varoša izrađen je hidraulički proračun kompletnog podsustava Brodskog Vinogorja i Podvinja (Hidroprojekt – ING d.o.o.), u sklopu kojeg su definirani profili cjevovoda, te hidrauličke karakteristike za crpnu stanicu Brodska Varoš i Brodsko Vinogorje.
Predmet ovog projekta je izgradnja nove crpne stanice "Brodski Varoš" u naselju Brodski Varoš s pristupnim platoom i priključnim cjevovodima. Kapacitet CS je 12 l/s dok je predviđena visina dizanja H = 64 m.


9. 1921/2015-3 Crpna stanica Brodsko Vinogorje


Prema hidrauličkom proračunu kompletnog podsustava Brodskog Vinogorja i Podvinja (Hidroprojekt – ING d.o.o.), izgradnja crpne stanice Brodsko Vinogorje nužna je kako bi se osigurala stabilna vodoopskrba u naseljima Podvinje i Brodsko Vinogorje. Postojeće stanje se ne može smatrati zadovoljavajućim jer prilikom vršne potrošnje dolazi do pojave niskih i nedostatnih tlakova.
Predmet ovog projekta je izgradnja nove crpne stanice "Brodsko Vinogorje” u naselju Brodsko Vinogorje s pristupnim platoom i priključnim cjevovodima. Kapacitet CS je 13 l/s dok je predviđena visina dizanja H = 86 m.


Opis planiranih zahvata na sustavu odvodnje.

 

1. 2810/1 - Odvodnja otpadnih voda dijela Općine Sibinj za naselja: Gromačnik, Bartolovci i Gornji Andrijevci


Ovim projektom obuhvaća se problematika izgradnje kanalizacijskog sustava u općini Sibinj (naselja Gromačnik, Bartolovci, Sibinj i Gornji Andrijevci). Projektom je predviđena izgradnja gravitacijskih i tlačnih cjevovoda (L≈ ca 30.4 km), crpnih stanica (8 kom), uz izradu pripreme za kućne priključke, kako bih se omogućila odvodnja otpadnih voda na razmatranom području.


2. 2810/2 - Odvodnja otpadnih voda za naselje Slobodnica te spoj na sustav Slavonski Brod


Ovim projektom obuhvaća se problematika izgradnje kanalizacijskog sustava u naselju Slobodnica (općina Sibinj). Projektom je predviđena izgradnja gravitacijskih i tlačnih cjevovoda (L≈ ca 14.7 km), crpnih stanica (3 kom), uz izradu pripreme za kućne priključke, kako bih se omogućila odvodnja otpadnih voda na razmatranom području, te prihvat i transport otpadnih voda s uzvodnih slivova.


3. 2810/3 - Odvodnja područja Budainke i Tuleži


Ovim projektom obuhvaća se problematika dogradnje kanalizacijskog sustava na sjeverozapadnim dijelovima Grada Slavonskog Broda (područje naselja Budainka i Tuleži). Na ovom prostoru je većim dijelom izvedena mješovita kanalizacija, a ovim programom se predviđa dogradnja kolektora i sekundarne kanalizacijske mreže (L≈ ca 2.4 km), uz izradu pripreme za kućne priključke, kako bi se omogućila svrsishodna odvodnja otpadnih i oborinskih voda na razmatranom području, te uspostavila zahtijevana funkcionalnost sustava odvodnje.


4. 2810/4 - Odvodnja otpadnih voda na području Brodskog Vinogorja


Ovom projektom obuhvaća se problematika dogradnje kanalizacijskog sustava na sjeverozapadnim dijelovima Grada Slavonskog Broda (područje Brodsko Vinogorje i Podvinje). Na ovom prostoru je većim dijelom izvedena mješovita kanalizacija, a ovim programom se predviđa dogradnja kolektora i sekundarne kanalizacijske mreže (L≈ ca 21.2 km) uz izradu pripreme za kućne priključke, kako bi se omogućila svrsishodna odvodnja otpadnih i oborinskih voda na razmatranom području, te uspostavila zahtijevana funkcionalnost sustava odvodnje.


5. 2810/5 - Odvodnja urbanih zona na području uz ušće vodotoka Mrsunja u rijeku Savu s pripadajućom crpnom stanicom

 


Ovom projektom obuhvaća se problematika dogradnje kanalizacijskog sustava na jugozapadnim dijelovima Grada Slavonskog Broda. Na području uz ušće vodotoka Mrsunja zastupljene su dvije manje urbane zone na kojima još uvijek nije rješena problematika kanalizacijske odvodnje. Projektom je predviđena izgradnja gravitacijskih i tlačnih cjevovoda (L≈ ca 0.85 km), crpne stanice (1 kom), te izrada pripreme za kućne priključke, kako bi se omogućila svrsishodna odvodnja otpadnih i oborinskih voda na razmatranom području.


6. 2810/6 - Crpna stanica rasteretnih voda za naselje Mali Pariz


Područje razmatranja ove dokumentacije smješteno je na središnjem dijelu grada Slavonskog Broda. Namjena crpne stanice i kišnog rastetećenja je prihvat mješovitih (preljevnih) voda glavnog dovodnog mješovitog kolektora C1 i dijela oborinskih voda kolektora OK1 i OK3. Pored objekta crpne stanice i kišnog rasterećenja predviđa se izgradnja trafostanice, objekta za smještaj elektro ormara i agregatske stanice. Evakuacija voda provodi se crpnom stanicom CS7.1 „Rotor“ uz primjenu pripadnog tlačnog cjevovoda TL2 i gravitacijskog cjevovoda OK2, trasom po Svačićevoj ulici, prema recipijentu vodotoku Glogovica.


7. 2810/8 - Crpna stanica CS7 Podvožnjak-sanacija

 

Tehničkim rješenjem predviđena je sanacija postojeće crpne stanice CS 7. „PODVOŽNJAK“ i njena interpolacija na alternativni sustav napajanja električnom energijom iz agregatne stanice na lokaciji crpne stanice CS7.1. „Rotor“. Planirana je građevinska sanacija objekta, te zamjena hidromehaničke i elektrostrojarske opreme.


8. 2810/12 - Spoj sustava odvodnje Brodski Stupnik na sustav odvodnje Slavonski Brod


Ovim projektom predviđena je izgradnja crpnih stanica (2 kom) i pripadnih tlačnih cjevovoda (L  10,8 km), kojima se omogućuje prihvat otpadnih voda gravitirajućih slivova (naselja: Brodski Stupnik, Stari Slatnik i dio naselja Gornji Andrijevci), te daljnji transport do priključenja na projektirani/postojeći kanalizacijski sustav Slavonski Brod.


9. 2810/13 - Odvodnja otpadnih voda naselja Staro Topolje te spoj sustava odvodnje Donji Andrijevci i Garčin na kanalizacijski sustav Slavonski Brod


Ovim projektom obuhvaća se izgradnja spojnih kanalizacijskih cjevovoda i pripadnih crpnih stanica sa ciljem spajanja sustava odvodnje Donji Andrijevci i Garčin (naselja: Donji Andrijevci, Staro Topolje, Bicko Selo, Garčin, Sapci, Selna, Trnjani i Zadubravlje) na projektirani/postojeći sustav odvodnje grada Slavonski Brod. Projektom je predviđena izgradnja gravitacijskih i tlačnih cjevovoda (L≈ ca 17 km), sa crpnim stanicama (5 kom), kako bih se omogućila odvodnja otpadnih voda na razmatranom području, te prihvat i transport otpadnih voda s gravitirajućih slivova. Na dijelovima gdje nije izvedena kanalizacijska mreža predviđa se izgradnja kanalizacijske mreže i pripreme za kućne priključke.


10. 2810/7 - Rekonstrukcija kolektora u Vinogradskoj ulici

 

Ovom tehničkom dokumentacijom obuhvaća se problematika rekonstrukcije kanalizacijskog sustava na centralnim dijelovima Grada Slavonskog Broda (područje naselja Kolonija). Na ovom prostoru je većim dijelom izvedena mješovita kanalizacija, a ovim programom se predviđa rekonstrukcija kolektora (L  1,3 km) i sekundarne kanalizacijske mreže, kako bi se omogućila svrsishodna odvodnja otpadnih i oborinskih voda na cjelokupnom slivnom području, te uspostavila zahtijevana funkcionalnost sustava odvodnje.
11. 2557C Projekt "C" - Glavni kolektor u koridoru istočne vezne ceste


Na istočnom dijelu grada Slavonski Brod (područje naselja Matija Ivanić), posljednjih godina došlo je do značajnijeg širenja urbanih zona prema istoku. Ovim projektom predviđa se izgradnja glavnog kanalizacijskog kolektora kojim se osigurava prihvat i transport otpadnih voda sa sjevernog dijela općine Gornja Vrba. Pored toga, predviđena je izgradnja sekundarnih kolektora koji bi prihvaćali dotoke s gravitirajućeg sliva naselja „Matija Ivanić“. Na ovom prostoru je većim dijelom izvedena mješovita kanalizacija, a ovim programom se predviđa dogradnja kolektora i sekundarne kanalizacijske mreže (L 3 km) uz izradu pripreme za kućne priključke.


12. 2557D Projekt "D" - Glavni kolektor u koridoru istočne vezne ceste


Ovim projektom u gradu Slavnonski Brode definira se rješenje transporta mješovitog dotoka (obuhvaćenog u Projektu „C“). Kolektor (L 2,3 km) polaže se uz planiranu istočnu veznu cestu i odvodi efluent do postojećeg crpno retencijskog kompleksa „Bjeliš“, te dalje do postojećeg UPOV-a „Slavonski Brod“.


13. 2557H Projekt "H" - Rasteretni kolektor za naselje Mali Pariz - sjevernog dijela sliva "C"


Područje razmatranja ove dokumentacije smješteno je na središnjem dijelu grada Slavonskog Broda, na prostoru južno od željezničke pruge, uz glavnu cestovnu prometnicu (Ul. Petra Svačića). Ovim projektom predviđena je izgradnja pripadnih gravitacijskih i tlačnih cjevovoda (L 1,3 km) kojima će se omogućiti prihvat viška mješovitih (preljevnih) voda i doprema do crpne stanice, te transport od crpne stanice do predviđenog ispusta u vodotok Glogovica.


14. 2557J Projekt "J" - Odvodnja općine Gornja Vrba, naselja: Klis i Donja Vrba


Ovim projektom obuhvaća se problematika dogradnje kanalizacijskog sustava na području općine Gornja Vrba (naselje Klis i Donja Vrba). Na ovom prostoru je većim dijelom izvedena mješovita kanalizacija, a ovim programom se predviđa dogradnja gravitacijskih i tlačnih cjevovoda (L≈ ca 11.5 km), crpnih stanica (3 kom), uz izradu pripreme za kućne priključke, kako bih se omogućila odvodnja otpadnih voda na razmatranom području, te prihvat i transport otpadnih voda s gravitirajućih slivova.
15. 2557K Projekt "K" - Glavni kolektor otpadnih voda općine Podcrkavlje koji gravitira sustavu odvodnje grada Slavonski Brod
Ovim projektom obuhvaća se problematika dogradnje kanalizacijskog sustava na području općine Podcrkavlje (naselje Podcrkavlje i Grabarje). Na ovom prostoru je većim dijelom izvedena fekalna kanalizacija, a ovim programom se predviđa dogradnja kolektora i sekundarne kanalizacijske mreže (L≈ ca 5,8 km) uz izradu pripreme za kućne priključke, kako bih se omogućila odvodnja otpadnih voda na razmatranom području.


16. 2557K1 Projekt "K1" - Glavni kolektori otpadnih voda naselja Podvinje - Janiševac koji gravitira sustavu odvodnje grada Slavonski Brod


Ovim projektom obuhvaća se problematika dogradnje kanalizacijskog sustava na sjevernim dijelovima Grada Slavonskog Broda (područje Janiševca). Na području Janiševca (Podvinje) zastupljene su urbane zone na kojima još uvijek nije riješena problematika kanalizacijske odvodnje, ovim programom predviđa se dogradnja kolektora i sekundarne kanalizacijske mreže (L≈ ca 1,95 km) uz izradu pripreme za kućne priključke, kako bih se omogućila odvodnja otpadnih voda na razmatranom području.


17. 2557L Odvodnja općine Bukovlje


Ovim projektom obuhvaća se problematika dogradnje kanalizacijskog sustava na području općine Bukovlje. Na području naselja Bukovlje i Vranovaca kanalizacijska mreža se izvodila po etapama, međutim još uvijek su zastupljene urbane zone na kojima još uvijek nije riješena problematika odvodnje, ovim programom predviđa se dogradnja kolektora i sekundarne kanalizacijske mreže (L≈ ca 4,4 km) uz izradu pripreme za kućne priključke, kako bih se omogućila odvodnja otpadnih voda na razmatranom području.


18. 2859 Odvodnja naselja Rimac

 

Ovim projektom obuhvaća se problematika dogradnje kanalizacijskog sustava na jugozapadnim dijelovima Grada Slavonskog Broda. Na području naselja Rimac zastupljene su urbane zone na kojima još uvijek nije riješena problematika odvodnje. Projektom je predviđena izgradnja gravitacijskih i tlačnih cjevovoda (L≈ ca 3.3 km), crpne stanice (1 kom), uz izradu pripreme za kućne priključke, kako bi se omogućila svrsishodna odvodnja otpadnih voda na razmatranom području.

 

19. Eko-286_P-09 Odvodnja otpadnih voda općine Brodski Stupnik


Ovim projektom obuhvaća se problematika dogradnje kanalizacijskog sustava u općini Brodski Stupnik. Na području naselja Brodski Stupnik i Stari Slatnik još uvijek postoje dijelovi naselja gdje nije izvedena kanalizacija. Projektom je predviđena izgradnja gravitacijskih i tlačnih cjevovoda (L≈ ca 14,3 km), uz izradu pripreme za kućne priključke, kako bi se omogućila svrsishodna odvodnja otpadnih voda na razmatranom području, te uspostavila zahtijevana funkcionalnost sustava odvodnje.


20. 2620 Izgradnja posebnih objekata i dijela kanalizacijske mreže na području naselja Gornja Vrba


Ovim projektom obuhvaća se problematika dogradnje kanalizacijskog sustava na području općine Gornja Vrba. Na ovom prostoru je većim dijelom izvedena mješovita kanalizacija, a ovim programom se predviđa dogradnja objekata na sustavu (crpna stanica, preljevi, mjerno regulacijsko okno) i sekundarne kanalizacijske mreže (L≈ ca 0.3 km), kako bi se omogućila svrsishodna odvodnja otpadnih i oborinskih voda na cjelokupnom slivnom području, te uspostavila zahtijevana funkcionalnost sustava odvodnje.

 

PRIJAVA KVAROVA

Besplatan broj za prijavu kvarova na cjevovodu:

0800 333 444

INFORMACIJE

Informacije o potrošnji vode i računima možete dobiti radnim danom na broj telefona 035-405-766 u radnom vremenu od 7 do 14 sati 

ODRŽAVANJE VODOV. MREŽE

Tel./Fax: 035/405 767
Radno vrijeme: 07:00-23:00
Dežurni: 23:00-07:00
e-mail: tomic@vodovod-sb.hr

ODRŽAVANJE KANAL. MREŽE

Tel./Fax: 035/250 497
Radno vrijeme: 07:00-15:00
Dežurni: 15:00-07:00
e-mail: odvodnja@vodovod-sb.hr

SAMOOČITANJE VODOMJERA

Telefon: 035 405 -730

                035 405 -755

                035 405 -766

Radno vrijeme: Pon-Pet. 07:00-15:00

e-mail :reklamacije@vodovod-sb.hr,  stribor.valenta@vodovod-sb.hr