CIJENA VODE

kuna

Ukupna cijena vode koju VODOVOD d.o.o. isporučuje svojim potrošačima obračunava se po potrošenoj vodi u m³ registriranoj na mjernom mjestu (vodomjeru) - varijabilni dio ovisno o potrošnji uz fiksni dio sukladno Uredbi o najnižoj osnovnoj cijeni vodnih usluga i vrsti troškova koje cijena vodnih usluga pokriva (NN 112/2010).

 

Na temelju Odluke o cijeni vodnih usluga tarifa vodnih usluga određena je kako slijedi:

 

CIJENA VODE I ODVODNJE:

 

RB STRUKTURA cijena u kn/m3

s PDV-om

pojedinačno

  za domaćinstva po m3    
1 naknada za korištenje voda  2,85  
2 naknada za zaštitu voda  0,27  
3 utrošak vode - varijabilni dio  4,52 5,10
4 odvodnj otpadnih voda - varijabilni dio  1,05 1,18
5 pročišćavanje otpadnih voda-varijabilni dio  1,20 1,36
6 Ukupno varijabilni dio (3+4+5)  6,77  
7 PDV 13% (na stavku 6)  0,88  
8 ukupni varijabilni dio (6+7)  7,65  
9 Ukupno po 1 m3 isporučene vode (1+2+8)

 10,77

cijena u kn/mj/korisniku

 
10 fiksni dio voda  9,15  10,34
11 fiksni dio odvodnja  1,38  1,56
12 fiksni dio pročišćavanja otpadnih voda  3,20  3,62
13 Ukupni fiksni dio (10+11+12)  13,73  
14 PDV 13% (na stavku 13)  1,78  
  Ukupni fiksni dio (13+14)  15,51  
       
   ostali korisnici po m3  cijena u kn/m3  
 1  naknada za korištenje voda  2,85  
 2  naknada za zaštitu voda  0,27  
 3  utrošak vode - varijabilni dio  7,20  8,13
 4  odvodnja otpadnih voda - varijabilni dio  1,65  1,86
 5 pročišćavanje otpadnih voda-varijabilni dio  2,25  2,55
 6  Ukupno varijabilni dio (3+4+5)  11,10  
7  PDV 13% (na stavku 6)  1,44  
8

 Ukupno varijabilni dio (6+7)

 12,54  
9  Ukupno po 1 m3 isporučene vode (1+2+8)

 15,66

cijena u kn/mj/korisniku

 
10  fiksni dio voda  17,75  20,06
11  fiksni dio odvodnja  2,65  3,00
12 fiksni dio pročišćavanja otpadnih voda  6,20  7,01
13  Ukupno fiksni dio (10+11+12)  26,60  
14  PDV 3% (na stavku 13)  3,46  
   Ukupno fiksni dio (13+14)  30,06  

NAPOMENA: Ovaj cjenik primjenjuje se od 01.07.2015. godine.

Gradsko vijeće Grada Slavonskog Broda 18. ožujka 2015. godine donijelo je Odluku o obračunu i naplati naknade za razvoj sustava javne vodoopskrbe i javne odvodnje na području grada Slavonskog Broda koja iznosi 1,50kn po m3 isporučene količine pitke vode.

Općinsko vijeće općine Sibinj 23. listopada 2015. godine donijelo je Odluku o obračunu i naplati naknade za razvoj sustava javne vodoopskrbe i javne odvodnje na području općine Sibinj koja iznosi 1,50kn po m3 isporučene količine pitke vode.

 

Uredbom o izmjenama i dopuni uredbe o visini naknade za korištenje voda Vlade RH (NN br.10/2014) mijenja se visina naknade za korištenje voda , i ona sada iznosi 2,85 kuna po kubnom metru potrošene vode. Uredba stupa na snagu 1. travnja 2014. godine.

Hrvatski sabor na sjednici 29. studenog 2013. godine donio je Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o PDV koji je objavljen u NN br. 160/2013, a koji se primjenjuje od 01.01.2014. godine. U skladu sa Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o PDV, porez na dodanu vrijednost obračunava se po stopi od 13% umjesto dosadašnjih 10%.

PRIJAVA KVAROVA

Besplatan broj za prijavu kvarova na cjevovodu:

0800 333 444

INFORMACIJE

Informacije o potrošnji vode i računima možete dobiti radnim danom na broj telefona 035-405-766 u radnom vremenu od 7 do 14 sati 

ODRŽAVANJE VODOV. MREŽE

Tel./Fax: 035/405 767
Radno vrijeme: 07:00-23:00
Dežurni: 23:00-07:00
e-mail: tomic@vodovod-sb.hr

ODRŽAVANJE KANAL. MREŽE

Tel./Fax: 035/250 497
Radno vrijeme: 07:00-15:00
Dežurni: 15:00-07:00
e-mail: odvodnja@vodovod-sb.hr

SAMOOČITANJE VODOMJERA

Telefon: 035 405 -730

                035 405 -755

                035 405 -766

Radno vrijeme: Pon-Pet. 07:00-15:00

e-mail :reklamacije@vodovod-sb.hr,  stribor.valenta@vodovod-sb.hr