ANALIZA VODE

analiza-vodeVodovod d.o.o. Slavonski Brod

Laboratorij

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O KVALITETI VODE U SLAVONSKOM BRODU ZA 2016 g

 

1.    PODACI O KOLIČINI ISPORUČENE VODE PREMA KORISNICIMA

U 2016 g u Vodovodu Slavonski Brod proizvedeno je i distribuirano 7.967.500 m3 vode što iznosi 21.769 m3 / dan.  Iscrpljena količina vode je 7.265.260 m3 / god.

Preuzete količine vode iz sustava vodocrpilišta Sikirevci su 798.458 m3/ god.

2.    TEHNOLOGIJA OBRADE SIROVE VODE

Na vodocrpilištu „Jelas" sirovu vodu crpimo iz šest bunara kojima je dnevni optimalni kapacitet oko 220 L/s. Sirova voda je opterećena s povišenim koncentracijama MANGANA,ŽELJEZA, AMONIJA, SUMPOROVODIKA, a prisutno je i organsko opterećenje sirove vode huminskim tvarima. Ovakav sastav sirove vode zahtijeva visoki stupanj tehnološke obrade .

Oksidacija prisutnih tvari vrši se s ozonom koji proizvodimo iz tekućeg kisika.

Tehnologija obrade vrši se na uređaju za kondicioniranje sirove vode a provodi se kroz sljedeće faze:

1. Crpljenje vode i dovođenje na uređaj za kondicioniranje

2. Faza predozonizacije

3. Filtracija kroz dvoslojne filtere ( pijesak + antracit ; tz. DMF-filtracija )

4. Faza glavne ozonizacije

5. Filtracija kroz aktivni ugljen ( tz. ACF- filtracija )

6. Dezinfekcija prerađene vode s klor dioksidom

7. Kontrola kakvoće vode po fazama prerade u internom laboratoriju vodovoda

3.    PODACI O RAZVODNOJ MREŽI

Voda se sa vodocrpilišta Jelas distribuira preko tri magistralna cjevovoda Ø 400 do korisnika. Dužina

distribucijske mreže je oko 650 km. Vodovodna mreža izvedena je djelom od ljevano –željeznih cijevi, djelom od azbestno- cementnih cijevi a većina je izgrađena od PVC ili PE plastičnih cijevi .

Na području grada vodovodna mreža ima prstenastu strukturu dok prema periferiji ima razgranatu strukturu. U vodoopskrbnom sustavu ima devet precrpnih stanica, dvije vodospreme na području grada dok je ostalih osam u mjestima izvan grada .Dezinfekcija vode vrši se na crpilištu Jelas s klor dioksidom. Dokloriranje vode sa natrij hipokloritom imamo na još šest mjesta iz razloga osiguranja reziduala dezinfekcijskog sredstva.

Na sustav je priključeno oko 22000 korisnika, od tog broja 65 % priključaka je u gradu dok ostalih 35 % u mjestima izvan grada na udaljenosti i do 30 km od vodocrpilišta Jelas. Dio grada Slavonskog Broda i mjesta istočno od grada dobivaju vodu iz regionalnog vodovoda vodocrpilišta Sikirevci. Dolazna količine vode iz tog sustava je od 20-25 L/s. Dužina djela distribucijske mreže prema Slavonskom Brodu iz toga sustava je oko 350 km.                

4.  KONTROLA ZDRAVSTVENE ISPRAVNOSTI VODE ZA LJUDSKU POTROŠNJU

 Stalnu kontrolu vode provodimo u internom analitičkom laboratoriju vodovoda uz povremenu kontrolu vanjskog ovlaštenog laboratorija Zavoda za javno zdravstvo BPŽ kroz monitoring sirove vode i monitoring prerađene vode iz gradske mreže.Vodu analiziramo na sljedeće fizikalno-kemijske i mikrobiološke parametre : temperatura vode, mutnoća ,miris, klor dioksid, kloriti, koncentracija H+iona, amonij, nitriti , nitrati , utrošak KMnO4,željezo, mangan, kloridi, ukupna tvrdoća, alkalitet ,ukupni koliformi, escherichia coli, broj bakterija na 22º C , broj bakterija na 37 º C, enterokoki, pseudomonas aeruginosa .

Od strane Zavoda za javno zdravstvo BPŽ kroz monitoring prerađene vode iz gradske mreže ispitano je 48 redovnih uzoraka vode i jedan revizijski uzorak dok je u sustavu Sikirevci uzet 21 redovni uzorak. Svi uzorci vode bili su sukladni važećem Pravilniku.

BROJ ANALIZIRANIH UZORAKA VODE U 2016 GODINI              

Vodoopskrbni sustav crpilišta „JELAS“

 Uzorke vode kontroliramo po fazama prerade:

- uzorak sirove vode na ulazu uređaja za kondicioniranje ( 252 uzoraka )

- uzorak vode nakon 1. filtracije iza DMF ( 252 uzoraka )

- uzorak vode nakon 2. filtracije iza ACF ( 252 uzoraka )

- uzorak vode iz vodospreme nakon dezinfekcije ( 252 uzorka )

- uzorci vode iz gradske mreže ( 1023 uzorka )

Od 1023 uzorka koji su uzeti iz gradske mreže samo jedan uzorak nije odgovarao važećem Pravilniku zbog : povišene koncentracije željeza i mangana što čini 0,1 % u odnosu na ukupan broj uzoraka.

Prisustvo reziduala dezinficijensa bilo je u 564 uzorka što čini 55,14 % , dok je 459 uzoraka vode bilo bez reziduala sa 44,86 %.

 Vodoopskrbni sustav crpilišta SIKIREVCI

Na fizikalno–kemijske i mikrobiološke parametre ukupno je analizirano 236 uzoraka vode. Svi uzorci bili su sukladni važećem Pravilniku.

Prisustvo reziduala klor dioksida bilo je u 220 uzoraka što čini 93,25 % dok je 16 uzoraka

bilo bez reziduala sa 15,9 %. Uzorci vode analizirani su u internom analitičkom laboratoriju

vodovoda Slavonski Brod.

Razlog nedovoljne postojanosti dezinfekcijskog sredstva u vodi sa vodocrpilišta Jelas je prisustvo      

organskog opterećenja u vidu huminskih tvari koje jako brzo    troše rezidual dezinfekcijskog sredstva.

Koncentracija koju doziramo u toku jednog sata padne   na polovicu početne koncentracije . Primorani smo radi osiguranja reziduala vršiti dodatno kloriranje vode s natrij hipokloritom i to na šest točaka

vodoopskrbnog sustava. Još jedan od razloga je dužina vodoopskrbne mreže i mala potrošnja vode.

5.    PODUZETE MJERE KOD ODSTUPANJA OD ZAHTJEVA SUKLADNOSTI

U slučaju pojave odstupanja rezultata analize vode od važećeg Pravilnika pristupili smo ispiranju vodoopskrbne mreže koje inače redovito provodimo prema zadanom godišnjem planu ispiranja.               

6.    MJERE ZA POBOLJŠANJE KVALITETE VODE I JAVNOG VODOOPSKRBNOG SUSTAVA

Vidimo u povezivanju vodoopskrbnog sustava grada Slavonskog Broda s regionalnim vodoopskrbnim  

sustavom crpilišta Sikirevci . U planu je dobivati veće količine vode iz tog djela sustava, čime bi osigurali postojaniji rezidual dezinfekcijskog sredstva a samim time bi poboljšali i postojeći javni vodoopskrbni sustav.

 

U Slavonskom Brodu , 06.03.2017.                                                                 Glavni tehnolog vode:

                                                                                                        Zdravko Pavlić dipl.ing.preh.tehnologije

 

             

 

 

Analiza vode za listopad, studeni i prosinac 2016.godine.

FIZIKALNO-KEMIJSKA ANALIZA SIROVE VODE PRIJE PRERADE

KEMIJSKI PARAMETRI MJERNA JEDINICA MDK* MIN MAX SR.VRIJ. BR. UZORAKA NESUKLADNO
BROJ /   %
Temp. vode  ºC  25 13,4 13,7 13,6 63 0 0
Mutnoća  ºNTU  4 1,4 5,3
2,7 63 2 3,2
Miris bez   bez na H2S  63 63 100
Vodljivost  µS/cm/ 20ºC  2500 700 734 720 63 0
koncentracija H+ iona  pH jedinica
 6,5-9,5 7,05 7,18 7,13 63 0
Amonij  mg/L NH4+  0,5 1,184 2,347 1,465 63 63 100
Nitrati  mg/L NO3-  50 0 1,2 0,33 62 0
Utrošak KMnO4  mg/L O2  5 1,4 3,1 2,5 62 0 0
Željezo  µg/L Fe  200 2586
4622
3740 63 63 100
Mangan  µg/L Mn  50 121 141 128 63 63 100
Kloridi  mg/L Cl¯  250 9 11 10 63 0
Absorbancija na 254nm  cm-1  - 0,121 0,196   63 - -

 

 FIZIKALNO-KEMIJSKA ANALIZA PRERAĐENE VODE - VODOSPREMA CRPILIŠTA "JELAS"

KEMIJSKI PARAMETRI MJERNA JEDINICA MDK* MIN MAX SR.VRIJ. BR.UZORAKA NESUKLADNO
BROJ %
Temp. vode  ºC  25,0  13,5 14,0 13,8 63 0  
Boja  mg/PtCo skale  20,0 0 4,5 0,66 62 0  
Mutnoća  ºNTU  4,0 0,1 1,2 0,8 63 0  
Miris  bez  bez bez 63 - -
Okus  bez  bez bez 63 - -
Rezidualni ClO2  mg/L ClO2  0,50 0,33 0,5 0,45 62 0  
Kloriti  mg/L ClO2  0,40 0,12 0,19 0,15 62 0  
Vodljivost  µS/cm/ 20ºC  2500 690 719 705 63 0  
koncentracija H+ iona  pH jedinica  6,5-9,5 7,00 7,38 7,27 63 0  
Amonijak  mg/L NH4+  0,50 0 0,023 0,004 63 0  
Nitriti  mg/LNO2-  0,50 - - - - 0  
Nitrati  mg/L NO3-  50,0 5,0 6,4 5,8 62 0  
Utrošak KMnO4  mg/L O2  5,0 0,8 1,7 1,5 62 0  
Željezo  µg/L Fe  200 0 14 4 63 0  
Mangan  µg/L Mn  50 11 24 16 63 0  
Kloridi  mg/L Cl¯  250 11 12 11 63 0  
Absorbancija na 254nm  cm-1  -  0,038  0,051 0,043 63 - -

 

FIZIKALNO-KEMIJSKA ANALIZA VODE ZA PIĆE IZ GRADSKE MREŽE

KEMIJSKI PARAMETRI MJERNA JEDINICA MDK* MIN MAX SR.VRIJ. BR.UZORAKA NESUKLADNO
BROJ %
Temp. vode ºC 25,0 6,0 19,0 14,0 260 0 0
Boja mg/PtCo skale 20,0 0,0 4,0 1,0 53 0 0
Mutnoća ºNTU 4,0 0,2 3,90 1,0 260 0 0
Miris bez bez bez 260 - -
Okus bez bez bez 260 - -
Rezidualni ClO2 mg/L ClO2 0,50 0,0 0,47 0,17 188 0 0
Rezidualni Cl mg/L Cl2 0,50 0,0 0,50 0,12 72 0 0
Kloriti mg/L ClO2 0,40 0,18 0,40 0,35 260 0 0
Vodljivost µS/cm/ 20ºC 2500 688 731 708 260 0 0
koncentracija H+ iona pH jedinica 6,5-9,5 7,08 7,56 7,21 260 0 0
Amonijak mg/L NH4+ 0,50 0,0 0,036 0,004 260 0 0
Nitriti mg/LNO2- 0,50 0,0 0,005 0,001 193 0 0
Nitrati mg/L NO3- 50,0 5,1 6,6 5,7 53 0 0
Utrošak KMnO4 mg/L O2 5,0 0,5 2,7 1,4 260 0 0
Željezo µg/L Fe 200 0 190 14 260 0 0
Mangan µg/L Mn 50 11 27 17 55 0 0
Kloridi mg/L Cl¯ 250 10 14 12 260 0 0
Ukupna tvrdoća mg/L CaCO3 - 394 430    1 - -
  ºdH ( Nj. Tvrdoće) - 20,00 24,00    1 - -

 

 MIKROBIOLOŠKA ANALIZA VODE ZA PIĆE IZ GRADSKE MREŽE

MIKROBIOLOŠKI PARAMETRI MJERNA JEDINICA MDK* MIN MAX BR.UZORAKA NESUKLADNO
BROJ %
Broj kolonija, 37ºC/48h (broj/1ml) 20 0 19 260 0 0
Broj kolonija, 22ºC/72h (broj/1ml) 100 0 99 260 0 0
Ukupni koliformi (broj/100ml) 0 0 0 260 0 0
Escherichia coli (broj/100ml) 0 0 0 260 0 0
Enterokoki (broj/100ml) 0 0 0 260 0 0
Pseudomonas aeruginosa (broj/100ml) 0 0 0 260 0 0

 

 FIZIKALNO-KEMIJSKA ANALIZA VODE ZA PIĆE IZ VODOOPSKRBNOG SUSTAVA SIKIREVCI

KEMIJSKI PARAMETRI MJERNA JEDINICA MDK* MIN MAX SR.VRIJ. BR.UZORAKA NESUKLADNO
BROJ %
Temp. vode ºC 25,0 6,0 19,0 14,0 55 0 0
Boja mg/PtCo skale 20,0 0,0 4,6 0,6 12 0 0
Mutnoća ºNTU 4,0 0,5 2,1 1,0 55 0 0
Miris bez bez bez 55 0 0
Okus bez bez bez 55 0 0
Rezidualni ClO2 mg/L ClO2 0,50 0 0,39 0,21 55 0 0
Kloriti mg/L ClO2 0,40 0,12 0,24 0,18 55 0 0
Vodljivost µS/cm/ 20ºC 2500 362 377 368 55 0 0
koncentracija H+ iona pH jedinica 6,5-9,5 7,67 8,00 7,78 55 0 0
Amonij mg/L NH4+ 0,50 0,0 0,011 0,003 55 0 0
Nitriti mg/LNO2- 0,50 0,0 0,002 0,000 45 0 0
Nitrati mg/L NO3- 50,0 1,5 2,1 1,8 11 0 0
Utrošak KMnO4 mg/L O2 5,0 0 0,5 0,2 55 0 0
Željezo µg/L Fe 200 0 190 17 55 0 0
Mangan µg/L Mn 50 7 13 10 12 0 0
Kloridi mg/L Cl¯ 250 13 15 14 55 0 0
Ukupna tvrdoća mg/L CaCO3 -   220   1 - -
  ºdH ( Nj. Tvrdoće) -   12,30   1 - -

 

 MIKROBIOLOŠKA ANALIZA VODE ZA PIĆE IZ VODOOPSKRBNOG SUSTAVA SIKIREVCI

MIKROBIOLOŠKI PARAMETRI MJERNA JEDINICA MDK* MIN MAX BR.UZORAKA NESUKLADNO
BROJ %
Broj kolonija, 37ºC/48h (broj/1ml) 20 0 19 55 0 0
Broj kolonija, 22ºC/72h (broj/1ml) 100 0 98 55 0 0
Ukupni koliformi (broj/100ml) 0 0 0 55 0 0
Escherichia coli (broj/100ml) 0 0 0 55 0 0
Enterokoki (broj/100ml) 0 0 0 55 0 0
Pseudomonas aeruginosa (broj/100ml) 0 0 0 55 0 0

 

* Maksimalna dopuštena koncentracija

 

Glavni tehnolog vode:

Zdravko Pavlić

dipl.ing.preh.tehnologije

PRIJAVA KVAROVA

Besplatan broj za prijavu kvarova na cjevovodu:

0800 333 444

INFORMACIJE

Informacije o potrošnji vode i računima možete dobiti radnim danom na broj telefona 035-405-766 u radnom vremenu od 7 do 14 sati 

ODRŽAVANJE VODOV. MREŽE

Tel./Fax: 035/405 767
Radno vrijeme: 07:00-23:00
Dežurni: 23:00-07:00
e-mail: tomic@vodovod-sb.hr

ODRŽAVANJE KANAL. MREŽE

Tel./Fax: 035/250 497
Radno vrijeme: 07:00-15:00
Dežurni: 15:00-07:00
e-mail: odvodnja@vodovod-sb.hr

SAMOOČITANJE VODOMJERA

Telefon: 035 405 -766

                035 405 -730

Radno vrijeme: Pon-Pet. 07:00-15:00

e-mail : stribor.valenta@vodovod-sb.hr