ANALIZA VODE

analiza-vodeVodovod d.o.o. Slavonski Brod

Laboratorij

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O KVALITETI VODE U SLAVONSKOM BRODU ZA 2023. GODINU

 

1.    PODACI O KOLIČINI ISPORUČENE VODE PREMA KORISNICIMA

U 2023 g u Vodovodu Slavonski Brod proizvedeno je i distribuirano 10.285.676 m3vode što iznosi 28.180 m3/ dan. Crpljena količina vode s vodocrpilišta Jelas iznosi 5.458.704 m3 .

Crpljena količina vode s vodocrpilišta Sikirevci iznosi 4.826.972 m
 

2.    TEHNOLOGIJA OBRADE SIROVE VODE

Na vodocrpilištu „Jelas" sirovu vodu crpimo iz 6 bunara. Dnevni optimalni kapacitet crpljenja je oko 162 L/s. Sirova voda je opterećena s povišenim koncentracijama MANGANA,ŽELJEZA AMONIJA ,SUMPOROVODIKA, a prisutno je i organsko opterećenje sirove vode huminskim tvarima. Ovakav sastav sirove vode zahtijeva visoki stupanj tehnološke obrade .Oksidacija prisutnih tvari vrši se sa ozonom koji proizvodimo iz tekućeg kisika. Tehnologija obrade sirove vode provodi se na uređaju za kondicioniranje vode po sljedećim fazama:

1. Crpljenje vode i dovođenje na uređaj za kondicioniranje

2. Faza predozonizacije

3. Filtracija kroz dvoslojne filtere ( pijesak + antracit ; tz. DMF-filtracija )

4. Faza glavne ozonizacije

5. Filtracija kroz aktivni ugljen ( tz. ACF- filtracija )

6. Dezinfekcija prerađene vode s klor dioksidom

7. Kontrola kakvoće vode po fazama prerade u internom laboratoriju vodovoda

 

3.    PODACI O RAZVODNOJ MREŽI

Distribucija vode u Vodovodu Slavonski Brod odvija se kroz dvije zone opskrbe i to:

ZO SLAVONSKI BROD i ZO SIKIREVCI ZAPAD. Sam grad Slavonski Brod podijeljen između te dvije zone tako da razlikujemo Slavonski Brod –jug koji se opskrbljuje vodom sa vodocrpilišta Jelas i Slavonski Brod –sjever koji dobiva vodu iz RVSIS vodocrpilišta Sikirevci. Voda se sa vodocrpilišta Jelas distribuira preko tri magistralna cjevovoda Ø 400 do korisnika .Dužina distribucijske mreže je oko 650 km. Vodovodna mreža izvedena je djelom od ljevano –željeznih cijevi , dijelom od azbestno- cementnih cijevi a većina je izgrađena od PVC ili PE plastičnih cijevi .

Na području grada vodovodna mreža ima prstenastu strukturu dok prema periferiji ima razgranatu strukturu. U vodoopskrbnom sustavu ima devet precrpnih stanica, dvije vodospreme na području grada dok je ostalih osam u mjestima izvan grada .Dezinfekcija vode vrši se na vodocrpilištu Jelas s klor dioksidom . Dokloriranje vode s natrij hipokloritom imamo na još četiri mjesta iz razloga osiguranja reziduala dezinfekcijskog sredstva. Na sustav je priključeno oko 39300 korisnika, od tog broja 56% priključaka je u gradu dok je ostalih 44% u mjestima izvan grada na udaljenosti i do 30 km od vodocrpilišta Jelas i vodocrpilišta Sikirevci. Sjeverni dio grada Slavonskog Broda i mjesta istočno od grada dobivaju vodu iz RVSIS vodocrpilišta Sikirevci. Dolazna količine vode iz tog sustava je oko 140 L/s. Dužina djela distribucijske mreže prema Slavonskom Brodu je oko 350 km.Voda s vodocrpilišta Sikirevci distribuira se u četiri magistralna pravca. Glavni magistralni pravac Ø 500 vodi do precrpne stanice Bicko Selo gdje se nalazi vodosprema kapaciteta 1000 m3 odakle se voda distribuira prema gradu Slavonskom Brodu. Južni magistralni pravac Ø 250 prolazi zapadno od vodocrpilišta Sikirevci prema Slavonskom Brodu.Sjeverna dionica magistralnog cjevovoda Ø 400 vodi do mjesta Beravci odakle prelazi na Ø 300 do mjesta Velika Kopanica. Istočna dionica magistralnog cjevovoda Ø 200 vodi do mjesta Slavonski Šamac. Udaljenost od vodocrpilišta Sikirevci do Slavonskog Broda je oko 40 km.

 

4.    KONTROLA ZDRAVSTVENE ISPRAVNOSTI VODE ZA LJUDSKU POTROŠNJU

Stalnu kontrolu vode provodimo u internom analitičkom laboratoriju vodovoda uz povremenu kontrolu vanjskog ovlaštenog laboratorija Nastavnog zavoda za javno zdravstvo BPŽ kroz monitoring sirove vode i monitoring prerađene vode iz gradske mreže.Vodu analiziramo na sljedeće fizikalno-kemijske i mikrobiološke parametre A skupine : temperatura , mutnoća ,miris, klor dioksid, kloriti, koncentracija H+iona, amonij , nitriti , nitrati , utrošak KMnO4,željezo, mangan, kloridi, ukupna tvrdoća, alkalitet, ukupni koliformi, escherichia coli, broj bakterija na 22º C , broj bakterija na 37 º C, enterokoki, pseudomonas aeruginosa . Od strane Nastavnog zavoda za javno zdravstvo BPŽ kroz monitoring ZO Slavonski Brod ispitano je 196 redovna uzorka vode na parametre A skupine. Uzeto je i 20 revizijskih uzoraka vode na parametre B skupine , dok je u ZO Sikirevci zapad ispitano 172 redovnih uzoraka za analizu parametara A skupine i 16 uzorka vode na parametre B skupine. Svi uzorci vode u ZO Sikirevci zapad odgovarali su trenutno važećem Pravilniku (NN br. 64/2023 ).

BROJ ANALIZIRANIH UZORAKA VODE U 2023. GODINI

ZO SLAVONSKI BROD-Vodocrpilište Jelas

Uzorke vode kontroliramo po fazama prerade:

- uzorak sirove vode na ulazu uređaja za kondicioniranje ( 249 uzoraka )

- uzorak vode nakon 1. filtracije iza DMF ( 249 uzoraka )

- uzorak vode nakon 2. filtracije iza ACF ( 249 uzoraka )

- uzorak vode iz vodospreme nakon dezinfekcije ( 249 uzoraka )

- uzorci vode iz gradske mreže ( 454 uzoraka )

Od 454 redovnih uzoraka koji su uzeti iz gradske mreže 1 uzorak je bio nesukladan zbog povišene mutnoće , ostali uzorci odgovarali su trenutno važećem Pravilniku, s time da smo također uzimali KONTROLNE uzorke vode kada je za to bilo potrebe radi utvrđivanja da li se radi o nesukladnom uzorku vode zbog lošeg održavanja internih instalacija korisnika a isto tako u svrhu kontrole puštanja u distribuciju novih dionica cjevovoda. Ukupno je uzeto 69 kontrolna uzorka vode od čega je 18 uzorka bilo nesukladno zbog povišene koncentracije mangana (17 uzoraka) i mutnoće (1 uzorak).

Za mikrobiološku analizu uzeli smo 126 kontrolnih uzoraka vode od tog broja nesukladno je bilo 67 uzorka. Kontrolni uzorci predstavljaju ukupan broj analiziranih uzoraka vode u ZO Slavonski Brod i ZO Sikirevci zapad. Prisustvo reziduala dezinficijensa bilo je u 240 uzoraka što čini 53 % , dok je 214 uzorka vode bilo bez reziduala sa 47 %. Razlog nedovoljne postojanosti dezinfekcijskog sredstva u vodi s vodocrpilišta Jelas je prisustvo organskog opterećenja u vidu huminskih tvari koje jako brzo troše rezidual dezinfekcijskog sredstva. Koncentracija koju doziramo u toku jednog sata padne na polovicu početne koncentracije. Primorani smo vršiti dodatno dokloriranje vode sa natrij hipokloritom na četiri mjesta vodoopskrbnog sustava gdje dolazi voda bez reziduala dezinfekcijskog sredstva. Još jedan od razloga nepostojanja reziduala je dužina vodoopskrbne mreže i mala potrošnja vode.

 

ZO SIKIREVCI ZAPAD-Vodocrpilište Sikirevci  

Kvaliteta vode na vodocrpilištu Sikirevci je takva da trenutno ne zahtijeva nikakvu dodatnu preradu, ali smo primjetili da s vremenom crpljenja dolazi do povišenja izlaznih koncentracija mangana. Na vodocrpilištu Sikirevci kojim upravlja Vodovod d.o.o Slavonski Brod nalaze se 3 zdenca iz kojih crpimo sirovu vodu ( Z6,Z7,Z8 ). Sva tri zdenca razlikuju se po izlaznim koncentracijama mangana. Najviše koncentracije mangana nalaze se u zdencu Z8 i kreću se oko 100 µg/L u zdencu Z7 oko 50 µg/L dok u zdencu Z6 koncentracija mangana kreće se oko 85 µg/L. Maksimalno dozvoljena koncentracija mangana prema Pravilniku iznosi 50 µg/L. Iz navedenih razloga zdenac Z8 ne koristimo za redovnu vodoopskrbu tako da trenutno koristimo samo zdence Z6,Z7 ( 154 L/sek.).

Zbog prisutnosti mangana u vodi i zbog povoljnog pH vode ( oko 8,0 ) dolazi do konstantnog taloženja   manganovog oksida na unutrašnjim stijenkama distribucijskih cjevovoda pa smo primorani vršiti učestala ispiranja. Iz istog razloga obustavili smo dezinfekciju vode jer dolazi do naknadne oksidacije mangana. U protekloj godini u pogledu mikrobiološke kvalitete vode nismo primjetili značajnija odstupanja.

Na fizikalno–kemijske i mikrobiološke parametre ukupno je analizirano 504 uzorka vode . Samo je jedan uzorak vode imao povišenu koncentraciju mangana ( 61 µg/L).

Uzorci vode analizirani su u internom analitičkom laboratoriju Vodovoda d.o.o.Slavonski Brod.

 

5.    PODUZETE MJERE KOD ODSTUPANJA OD ZAHTJEVA SUKLADNOSTI

U slučaju pojave odstupanja rezultata analize vode od važećeg Pravilnika pristupamo ispiranju djela vodoopskrbne mreže na komu je utvrđena nesukladnost. Redovito ispiranje distribucijske mreže provodimo prema zadanom godišnjem planu ispiranja.Provodimo također kontrolu ispiranja vodovodne mreže na način da uzimamo kontrolne uzorke direktno s hidranta nakon završenog ispiranja. Ako je potrebno ispiranje ponavljamo sve dok ne dobijemo rezultate koji su sukladni važećem Pravilniku. Na djelovima distribucijske mreže koji se nalaze u ZO Sikirevci zapad vršena su učestalija ispiranja zbog oksidacije i naknadnog taloženja manganovog oksida na stijenkama cjevovoda.         


6.    MJERE ZA POBOLJŠANJE KVALITETE VODE I JAVNOG VODOOPSKRBNOG SUSTAVA

Vidimo u primjeni odgovarajućih postupaka vezanih za uvođenje sustava planova sigurnosti vode za ljudsku potrošnju temeljenih na procijeni rizika . Primjenom ovih temeljnih principa procjene sustava na osnovi rizika poboljšati ćemo kvalitetu i kontrolu vode u vodoopskrbnom sustavu na zadovoljstvo korisnika. Također je završeno ispitivanje na pilot projektu vezano za uklanjanje mangana iz sirove vode.  Cilj svih ovih postupaka je da se u što kraćem vremenskom periodu krene u realizaciju izgradnje postrojenja za uklanjanje mangana iz sirove vode na vodocrpilištu Sikirevci, a time i mogućnost dobivanja većih količina zdravstveno ispravne vode za ljudsku potrošnju.

U Slavonskom Brodu, 12.02.2024. godine                                           

                                                                                                                               Voditelj laboratorija:

                                                                       Zdravko Pavlić, dipl.ing.preh.tehnologije

 

 

ANALITIČKA IZVJEŠĆA ZAVODA ZA JAVNO ZDRAVSTVO BRODSKO-POSAVSKE ŽUPANIJE I ISPITNI IZVJEŠTAJI HRVATSKOG ZAVODA ZA JAVNO ZDRAVSTVO-REVIZIJSKI MONITORING 05.2024.

 

Analiza vode za 2023. godinu

Fizikalno-kemijska analiza sirove vode na vodocrpilištu ''Jelas''

KEMIJSKI PARAMETRI MJERNA JEDINICA MDK* MIN MAX SR.VRIJ. BR. UZORAKA NESUKLADNO
BROJ /   %
Temp. vode  ºC  25 13,3 14,7 13,6 244 0 0
Mutnoća  ºNTU  4 0,9 15,8
3,8 249 68 27,3
Miris bez   bez na H2S 

249

249 100
Vodljivost µS/cm/ 20ºC 2500 620 779 664 249 0 0
koncentracija H+ iona  pH jedinica
 6,5-9,5 7,00 7,35 7,15 249 0 0
Amonij  mg/L NH4+  0,50 1,02 2,00 1,41 249 249 100
Nitrati  mg/L NO3-  50 0 0 0 249 0 0
Utrošak KMnO4  mg/L O2  5,0 1,2 3,7 2,5 249 0 0
Željezo  µg/L Fe  200 1580
6464
3050 249 249 100
Mangan  µg/L Mn  50,0 65,0 160,0 123,0 249 249 100
Kloridi  mg/L Cl¯  250 4 15 8 249 0 0
Absorbancija na 254nm  cm-1  - 0,074 0,247 0,159 249 - -

 

 Fizikalno-kemijska analiza prerađene vode iz vodospreme ''Jelas''

KEMIJSKI PARAMETRI MJERNA JEDINICA MDK* MIN MAX SR.VRIJ. BR.UZORAKA NESUKLADNO
BROJ %
Temp. vode  ºC  25 13,4 14,9 14,0 244 0 0
Boja  mg/PtCo skale  20 0 2 0,03 249 0 0
Mutnoća  ºNTU  4 0,0 1,1 0,4 249 0 0
Miris  bez  bez bez 249 0 0
Okus  bez  bez bez 249 0 0
Slob. rezidualni ClO2 mg/L ClO2 0,50 0,05 0,30 0,22 246 0 0
Kloriti  µg/L ClO2  400 70 300 110 246 0 0
Vodljivost  µS/cm/ 20ºC  2500 613 768 655 249 0 0
koncentracija H+ iona  pH jedinica  6,5-9,5 7,02 7,29 7,16 249 0 0
Amonij  mg/L NH4+  0,50 0 0,19 0,01 249 0 0
Nitrati  mg/L NO3-  50,0 3,03 6,00 4,98 249 0 0
Utrošak KMnO4  mg/L O2  5,0 0,9 2,1 1,5 249 0 0
Željezo  µg/L Fe  200,0 0 27,0 5,0 249 0 0
Mangan  µg/L Mn  50,0 5,0 18,0 6,0 249 0 0
Kloridi  mg/L Cl¯  250,0 7,0 15,0 10,0 249 0 0
Absorbancija na 254nm  cm-1  -  0,023  0,061 0,034 249 - -

 

Fizikalno-kemijska analiza vode za ljudsku potrošnju u ZO Slavonski Brod

KEMIJSKI PARAMETRI MJERNA JEDINICA MDK* MIN MAX SR.VRIJ. BR.UZORAKA NESUKLADNO
BROJ %
Temp. vode ºC 25 7,0 24,9 16,5 454 0 0
Boja mg/PtCo skale 20 0 16 0,29 135 0 0
Mutnoća ºNTU 4
0,05 4,1 0,6 454 1 0,22
Miris bez bez bez 454 0 0
Okus bez bez bez 454 0 0
Slob. rezidualni ClO2 mg/L ClO2 0,50 0,00 0,36 0,09 236 0 0
Slob. rezidualni Cl mg/L Cl 0,50 0,00 0,49 0,10 203 0 0
Kloriti µg/L ClO2 400 0 340 220 437 0 0
Vodljivost µS/cm/ 20ºC 2500 504 770 652 454 0 0
koncentracija H+ iona pH jedinica 6,5-9,5 7,01 7,78 7,18 454 0 0
Amonij mg/L NH4+ 0,50 0,00 0,49 0,01 454 0 0
Nitriti mg/LNO2- 0,50 0,00 0,03 0,002 135 0 0
Nitrati mg/L NO3- 50 1,90 6,61 4,81 135 0 0
Utrošak KMnO4 mg/L O2 5,0 0,3 1,9 1,2 454 0 0
Željezo µg/L Fe 200,0 0 161,0 9,0 454 0 0
Mangan µg/L Mn 50,0 5,0 50,0 8,0 430 0 0
Kloridi mg/L Cl¯ 250,0 7,0 14,0 10,0 454 0 0
Ukupna tvrdoća mg/L CaCO3 - 322 394 358
2 - -
  ºdH ( Nj. Tvrdoće) - 18 22 20
2 - -

 

 Mikrobiološka analiza vode za ljudsku potrošnju u ZO Slavonski Brod

MIKROBIOLOŠKI PARAMETRI MJERNA JEDINICA MDK* MIN MAX BR.UZORAKA NESUKLADNO
BROJ %
Broj kolonija, 37ºC/48h (broj/1ml) 100 <1 80 435 1 0,23
Broj kolonija, 22ºC/72h (broj/1ml) 100 <1 99 435 1 0,23
Ukupni koliformi (broj/100ml) 0 <1 <1 436 0 0
Escherichia coli (broj/100ml) 0 <1 <1 436 0 0
Enterokoki (broj/100ml) 0 <1 <1 435 0 0
Pseudomonas aeruginosa (broj/100ml) 0 <1 <1 433 0 0
Rezidual ClO2 / HOCl 52,87%            

 

 Fizikalno-kemijska analiza vode za ljudsku potrošnju u ZO Sikirevci zapad

KEMIJSKI PARAMETRI MJERNA JEDINICA MDK* MIN MAX SR.VRIJ. BR.UZORAKA NESUKLADNO
BROJ %
Temp. vode ºC 25,0 7,0 24,9 16,7 498 0 0
Boja mg/PtCo skale 20,0 0 0,0 0,10 142 0 0
Mutnoća ºNTU 4,0 0,03 3,91 0,54 504 0 0
Miris bez bez bez 504 0 0
Okus bez bez bez 504 0 0
Slob. rezidualni Cl  mg/L Cl 0,50 0 0,35 0,26 6 0 0
Slob. rezidualni ClO2 mg/L ClO2 0,50 * * * * * *
Kloriti µg/L ClO2 400 * * * * * *
Vodljivost µS/cm/ 20ºC 2500 306 481 359 504 0 0
koncentracija H+ iona pH jedinica 6,5-9,5 7,23 8,11 7,75 504 0 0
Amonij mg/L NH4+ 0,50 0,0 0,04 0 504 0 0
Nitriti mg/LNO2- 0,50 0,00 0,01 0,001 142 0 0
Nitrati mg/L NO3- 50 1,10 5,00 1,52 142 0 0
Utrošak KMnO4 mg/L O2 5,0 0 1,1 0,2 504 0 0
Željezo µg/L Fe 200,0 0 190 6,2 504 0 0
Mangan µg/L Mn 50,0 5,0 61,0 10,2 487 1 0,21
Kloridi mg/L Cl¯ 250,0 8,0 14,0 11,2 504 0 0
Ukupna tvrdoća mg/L CaCO3 -      215 1 - -
  ºdH ( Nj. Tvrdoće) -      12 1 - -

 

 Mikrobiološka analiza vode za ljudsku potrošnju u ZO Sikirevci zapad

MIKROBIOLOŠKI PARAMETRI MJERNA JEDINICA MDK* MIN MAX BR.UZORAKA NESUKLADNO
BROJ %
Broj kolonija, 37ºC/48h (broj/1ml) 100 <1 85 498 0 0
Broj kolonija, 22ºC/72h (broj/1ml) 100 <1 99 497 0 0
Ukupni koliformi (broj/100ml) 0 <1 <1 498 0 0
Escherichia coli (broj/100ml) 0 <1 <1 498 0 0
Enterokoki (broj/100ml) 0 <1 <1 498 0 0
Pseudomonas aeruginosa (broj/100ml) 0 <1 100 498 0 0
Rezidual ClO2 / HOCl 1,00%            

* Maksimalna dopuštena koncentracija

* ZO zona opskrbe

 

Voditelj laboratorija:

Zdravko Pavlić

dipl.ing.preh.tehnologije

 

PRIJAVA KVAROVA

Besplatan broj za prijavu kvarova na cjevovodu:

0800 333 444

INFORMACIJE

Informacije o potrošnji vode i računima možete dobiti radnim danom na broj telefona 035-405-766 u radnom vremenu od 7 do 14 sati 

ODRŽAVANJE VODOV. MREŽE

Tel./Fax: 035/405 767
Radno vrijeme: 07:00-23:00
Dežurni: 23:00-07:00
e-mail: tomic@vodovod-sb.hr

ODRŽAVANJE KANAL. MREŽE

Tel./Fax: 035/250 497
Radno vrijeme: 07:00-15:00
Dežurni: 15:00-07:00
e-mail: odvodnja@vodovod-sb.hr

SAMOOČITANJE VODOMJERA

Telefon: 035 405 -730

                035 405 -755

                035 405 -766

Radno vrijeme: Pon-Pet. 07:00-15:00

e-mail :reklamacije@vodovod-sb.hr,  stribor.valenta@vodovod-sb.hr