ANALIZA VODE

analiza-vodeVodovod d.o.o. Slavonski Brod

Laboratorij

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O KVALITETI VODE U SLAVONSKOM BRODU ZA 2019. GODINU

 

1.    PODACI O KOLIČINI ISPORUČENE VODE PREMA KORISNICIMA

U 2019 g u Vodovodu Slavonski Brod proizvedeno je i distribuirano 5.468.548 m3 vode što iznosi 14.982 m3/ dan. Crpljena količina vode s vodocrpilišta Jelas iznosi 5.424.592 m3 . Crpljena količina vode s vodocrpilišta Sikirevci iznosi 2.688.757 m3 .Preuzete količine vode iz RVSIS vodocrpilišta Sikirevci od strane distributera VVK iznosi 1.761.040 m3 .

2.    TEHNOLOGIJA OBRADE SIROVE VODE

Na vodocrpilištu „Jelas" sirovu vodu crpimo iz pet bunara kojima je dnevni optimalni kapacitet oko 175 L/s. Sirova voda je opterećena s povišenim koncentracijama MANGANA,ŽELJEZA, AMONIJA ,SUMPOROVODIKA, a prisutno je i organsko opterećenje sirove vode huminskim tvarima. Ovakav sastav sirove vode zahtijeva visoki stupanj tehnološke obrade . Oksidacija prisutnih tvari vrši se s ozonom koji proizvodimo iz tekućeg kisika.

Tehnologija obrade sirove vode provodi se na uređaju za kondicioniranje vode po sljedećim fazama:

1. Crpljenje vode i dovođenje na uređaj za kondicioniranje

2. Faza predozonizacije

3. Filtracija kroz dvoslojne filtere ( pijesak + antracit ; tz. DMF-filtracija )

4. Faza glavne ozonizacije

5. Filtracija kroz aktivni ugljen ( tz. ACF- filtracija )

6. Dezinfekcija prerađene vode s klor dioksidom

7. Kontrola kakvoće vode po fazama prerade u internom laboratoriju vodovoda

 

3.    PODACI O RAZVODNOJ MREŽI

 

 

Voda se s vodocrpilišta Jelas distribuira preko tri magistralna cjevovoda Ø 400 do korisnika .Dužina distribucijske mreže je oko 650 km. Vodovodna mreža izvedena je djelom od ljevano –željeznih cijevi ,djelom od azbestno- cementnih cijevi a većina je izgrađena od PVC ili PE plastičnih cijevi . Na području grada vodovodna mreža ima prstenastu strukturu dok prema periferiji ima razgranatu strukturu. U vodoopskrbnom sustavu ima devet precrpnih stanica, dvije vodospreme na području grada dok je ostalih osam u mjestima izvan grada .Dezinfekcija vode vrši se na vodocrpilištu Jelas s klor dioksidom . Dokloriranje vode sa natrij hipokloritom imamo na još četiri mjesta iz razloga osiguranja reziduala dezinfekcijskog sredstva. Na sustav je priključeno oko 22000 korisnika, od tog broja 65% priključaka je u gradu dok ostalih 35 % u mjestima izvan grada na udaljenosti i do 30 km od vodocrpilišta Jelas. Sjeverni dio grada Slavonskog Broda i mjesta istočno od grada dobivaju vodu iz RVSIS vodocrpilišta Sikirevci. Dolazna količine vode iz tog sustava je oko 120 L/s. Dužina djela distribucijske mreže prema Slavonskom Brodu je oko 350 km.Voda s vodocrpilišta Sikirevci distribuira se u četiri magistralna pravca. Glavni magistralni pravac Ø 500 vodi do precrpne stanice Bicko Selo gdje se nalazi vodosprema kapaciteta 1000 m3 odakle se voda distribuira prema gradu Slavonskom Brodu i okolnim mjestima.

 

 

4.    KONTROLA ZDRAVSTVENE ISPRAVNOSTI VODE ZA LJUDSKU POTROŠNJU

Stalnu kontrolu vode provodimo u internom analitičkom laboratoriju vodovoda uz povremenu kontrolu vanjskog ovlaštenog laboratorija Zavoda za javno zdravstvo BPŽ kroz monitoring sirove vode i monitoring prerađene vode iz gradske mreže.Vodu analiziramo na sljedeće fizikalno-kemijske i mikrobiološke parametre A skupine : temperatura , mutnoća ,miris, klor dioksid, kloriti, koncentracija H+iona, amonij , nitriti , nitrati , utrošak KMnO4,željezo, mangan, kloridi, ukupna tvrdoća, alkalitet ,ukupni koliformi, escherichia coli, broj bakterija na 22º C , broj bakterija na 37 º C, enterokoki, pseudomonas aeruginosa.

Od strane Zavoda za javno zdravstvo BPŽ kroz monitoring prerađene vode iz gradske mreže ispitano je 196 redovna uzorka vode na parametre A skupine i 20 uzoraka vode na parametre B skupine ,dok je na RVSIS s vodocrpilišta Sikirevci uzeto 140 redovnih uzoraka na analizu parametara A skupine i 16 uzorka vode na parametre B skupine. Svi uzorci vode bili su sukladni važećem Pravilniku.

 

BROJ ANALIZIRANIH UZORAKA VODE U 2019 GODINI

Vodocrpilište „JELAS“

Uzorke vode kontroliramo po fazama prerade:

- uzorak sirove vode na ulazu uređaja za kondicioniranje ( 250 uzoraka )

- uzorak vode nakon 1. filtracije iza DMF ( 250 uzoraka )

- uzorak vode nakon 2. filtracije iza ACF ( 250 uzoraka )

- uzorak vode iz vodospreme nakon dezinfekcije ( 250 uzoraka )

- uzorci vode iz gradske mreže ( 815 uzoraka )

Od 815 uzoraka koji su uzeti iz gradske mreže svi uzorci odgovarali su važećem Pravilniku N.N. 125 /2017. s time da smo uzimali također kontrolne uzorke vode kada je za to bilo potrebe radi utvrđivanja da li se radi o nesukladnom uzorku vode zbog lošeg održavanja internih instalacija korisnika a isto tako u svrhu kontrole puštanja u distribuciju dionica novih linija cjevovoda.Ukupno je uzeto 39 kontrolnih uzoraka vode od čega su dva uzorka imala povišenu konc.mangana.Za mikrobiološku analizu uzeli smo 69 uzoraka vode od tog broja nesukladno je bilo samo 6 uzoraka. Prisustvo reziduala dezinficijensa bilo je u 569 uzoraka što čini 70 % , dok je 246 uzorka vode bilo bez reziduala sa 30 %. Razlog nedovoljne postojanosti dezinfekcijskog sredstva u vodi s vodocrpilišta Jelas je prisustvo organskog opterećenja u vidu huminskih tvari koje jako brzo troše rezidual dezinfekcijskog sredstva. Koncentracija koju doziramo u toku jednog sata padne na polovicu početne koncentracije . Primorani smo vršiti dodatno dokloriranje vode s natrij hipokloritom na četiri mjesta vodoopskrbnog sustava gdje dolazi voda bez reziduala dezinfekcijskog sredstva. Još jedan od razloga je dužina vodoopskrbne mreže i mala potrošnja vode.

 REGIONALNI VODOOPSKRBI SUSTAV ISTOČNE SLAVONIJE (RVSIS)

 

Vodocrpilište SIKIREVCI      

 

Kvaliteta vode na vodocrpilištu Sikirevci je takva da trenutno ne zahtijeva nikakvu dodatnu preradu . Vodocrpilište je udaljeno od grada Slavonskog Broda oko 20 km . Sjeverni dio grada Slavonskog Broda i mjesta istočno od grada dobivaju vodu iz RVSIS vodocrpilišta. Sikirevci. Dolazna količine vode iz tog sustava je oko 120 L/s. Dužina djela distribucijske mreže prema Slavonskom Brodu je oko 350 km. 

Na fizikalno–kemijske i mikrobiološke parametre ukupno je analizirano 169 uzorka vode. Svi uzorci bili su sukladni važećem Pravilniku Prisustvo reziduala klor dioksida bilo je u 139 uzoraka što čini 82 % dok je 30 uzoraka bilo bez reziduala sa 18 %. Uzorci vode analizirani su u internom analitičkom laboratoriju Vodovoda Slavonski Brod.

 

 

5.    PODUZETE MJERE KOD ODSTUPANJA OD ZAHTJEVA SUKLADNOSTI

U slučaju pojave odstupanja rezultata analize vode od važećeg Pravilnika pristupamo ispiranju djela vodoopskrbne mreže na komu je utvrđena nesukladnost. Redovito ispiranje distribucijske mreže provodimo prema zadanom godišnjem planu ispiranja. Provodimo kontrolu ispiranja vodovodne mreže na način da uzimamo kontrolne uzorke direktno s hidranta nakon završenog ispiranja. Ako je potrebno ispiranje ponavljamo sve dok ne dobijemo rezultate koji su sukladni važećem Pravilniku.

 

 

 

6.    MJERE ZA POBOLJŠANJE KVALITETE VODE I JAVNOG VODOOPSKRBNOG SUSTAVA

Vidimo u primjeni odgovarajućih postupaka vezanih za uvođenje sustava sigurnosti vode za ljudsku potrošnju. Primjenom ovih temeljnih principa procjene sustava na osnovi rizika poboljšati ćemo kvalitetu i kontrolu vode u vodoopskrbnom sustavu na zadovoljstvo korisnika .

 

U Slavonskom Brodu , 21.02.2020.                                           

                                                                                                                               Glavni tehnolog vode:

                                                                                                                   Zdravko Pavlić, dipl.ing.preh.tehnologije

 

 

ANALITIČKA IZVJEŠĆA ZAVODA ZA JAVNO ZDRAVSTVO BRODSKO-POSAVSKE ŽUPANIJE I ISPITNI IZVJEŠTAJI HRVATSKOG ZAVODA ZA JAVNO ZDRAVSTVO-REVIZIJSKI MONITORING 09.2020.

 

Analiza vode za 2019. godine.

FIZIKALNO-KEMIJSKA ANALIZA SIROVE VODE PRIJE PRERADE

KEMIJSKI PARAMETRI MJERNA JEDINICA MDK* MIN MAX SR.VRIJ. BR. UZORAKA NESUKLADNO
BROJ /   %
Temp. vode  ºC  25 13,0 14,0 13,7 246 0 0
Mutnoća  ºNTU  4 0,6 13,1
3,7 208 46 22,0
Miris bez   bez na H2S  250 250 100
Vodljivost  µS/cm/ 20ºC  2500

601

773 684 250 0
koncentracija H+ iona  pH jedinica
 6,5-9,5 7,0 7,3 7,2 250 0
Amonij  mg/L NH4+  0,50 1,02 1,92 1,40 250 250 100
Nitrati  mg/L NO3-  50 0 0 0 250 0
Utrošak KMnO4  mg/L O2  5,0 1,8 3,9 2,7 250 0 0
Željezo  µg/L Fe  200,0 1968,0
4542,0
3431,0 250 250 100
Mangan  µg/L Mn  50,0 92,0 256,0 108,0 250 250 100
Kloridi  mg/L Cl¯  250,0 8,0 12,0 10,0 250 0
Absorbancija na 254nm  cm-1  - 0,015 0,190 0,108 250 - -

 

 FIZIKALNO-KEMIJSKA ANALIZA PRERAĐENE VODE - VODOSPREMA CRPILIŠTA "JELAS"

KEMIJSKI PARAMETRI MJERNA JEDINICA MDK* MIN MAX SR.VRIJ. BR.UZORAKA NESUKLADNO
BROJ %
Temp. vode  ºC  25  13,6 14,6 14,0 246 0  0
Boja  mg/PtCo skale  20 0 1 0 62 0  0
Mutnoća  ºNTU  4 0,1 1,6 0,8 239 0  0
Miris  bez  bez bez 250 - -
Okus  bez  bez bez 250 - -
Slob. rezidualni ClO2  mg/L ClO2  0,50

0,04

0,44 0,34 248 0  0
Kloriti  µg/L ClO2  400 120 460 180 248 4 1,6
Vodljivost  µS/cm/ 20ºC  2500 587 758 670 250 0  0
koncentracija H+ iona  pH jedinica  6,5-9,5 7,1 7,5 7,3 250 0  0
Amonij  mg/L NH4+  0,50 0 0,38 0,01 250 0  0
Nitriti  mg/LNO2-  0,50 - - - - 0  0
Nitrati  mg/L NO3-  50,0 3 10 5 250 0  0
Utrošak KMnO4  mg/L O2  5,0 0,8 2,6 1,5 250 0  0
Željezo  µg/L Fe  200,0 0 52,0 5,0 250 0  0
Mangan  µg/L Mn  50,0 0 28,0 7,0 248 0  0
Kloridi  mg/L Cl¯  250,0 9,0 14,0 11,0 250 0  0
Absorbancija na 254nm  cm-1  -  0,029  0,096 0,040 250 - -

 

FIZIKALNO-KEMIJSKA ANALIZA VODE ZA PIĆE IZ GRADSKE MREŽE

KEMIJSKI PARAMETRI MJERNA JEDINICA MDK* MIN MAX SR.VRIJ. BR.UZORAKA NESUKLADNO
BROJ %
Temp. vode ºC 25 4,0 24,0 16,0 837 0 0
Boja mg/PtCo skale 20 0 10 0,04 268 0 0
Mutnoća ºNTU 4
0,1 3,9 0,9 787 0 0
Miris bez bez bez 837 0 0
Okus bez bez bez 837 0 0
Slob. rezidualni ClO2 mg/L ClO2 0,50 0,00 0,49 0,13 837 0 0
Slob. rezidualni Cl mg/L Cl2 0,50 0,00 0,49 0,05 207 0 0
Kloriti µg/L ClO2 400 0 400 270 808 0 0
Vodljivost µS/cm/ 20ºC 2500 328 695 534 815 0 0
koncentracija H+ iona pH jedinica 6,5-9,5 7,1 8,2 7,5 815 0 0
Amonij mg/L NH4+ 0,50 0,00 0,48 0,01 807 0 0
Nitriti mg/LNO2- 0,50 0,00 0,07 0,002 238 0 0
Nitrati mg/L NO3- 50 1 7 4 249 0 0
Utrošak KMnO4 mg/L O2 5,0 0 3,3 0,9 813 0 0
Željezo µg/L Fe 200,0 0 195,0 17,0 815 0 0
Mangan µg/L Mn 50,0 0,0 49,0 13,0 270 0 0
Kloridi mg/L Cl¯ 250,0 9,0 17,0 12,0 815 0 0
Ukupna tvrdoća mg/L CaCO3 - 322 358    1 - -
  ºdH ( Nj. Tvrdoće) - 18 20    1 - -

 

 MIKROBIOLOŠKA ANALIZA VODE ZA PIĆE IZ GRADSKE MREŽE

MIKROBIOLOŠKI PARAMETRI MJERNA JEDINICA MDK* MIN MAX BR.UZORAKA NESUKLADNO
BROJ %
Broj kolonija, 37ºC/48h (broj/1ml) 100 <1 99 813 0 0
Broj kolonija, 22ºC/72h (broj/1ml) 100 <1 98 813 0 0
Ukupni koliformi (broj/100ml) 0 <1 <1 813 0 0
Escherichia coli (broj/100ml) 0 <1 <1 813 0 0
Enterokoki (broj/100ml) 0 <1 <1 813 0 0
Pseudomonas aeruginosa (broj/100ml) 0 <1 <1 813 0 0

 

 FIZIKALNO-KEMIJSKA ANALIZA VODE ZA PIĆE IZ VODOOPSKRBNOG SUSTAVA SIKIREVCI

KEMIJSKI PARAMETRI MJERNA JEDINICA MDK* MIN MAX SR.VRIJ. BR.UZORAKA NESUKLADNO
BROJ %
Temp. vode ºC 25,0 4,0 24,0 14,0 125 0 0
Boja mg/PtCo skale 20,0 0 3,0 0 50 0 0
Mutnoća ºNTU 4,0 0,2 3,9 1,0 154 0 0
Miris bez bez bez 162 0 0
Okus bez bez bez 162 0 0
Slob. rezidualni ClO2 mg/L ClO2 0,50 0 0,47 0,13 162 0 0
Kloriti µg/L ClO2 400 0 270 160 158 0 0
Vodljivost µS/cm/ 20ºC 2500 329 379 344 162 0 0
koncentracija H+ iona pH jedinica 6,5-9,5

7,6

8,0 7,8 162 0 0
Amonij mg/L NH4+ 0,50 0,0 0,01 0,00 162 0 0
Nitriti mg/LNO2- 0,50 0,00 0,19 0,01 162 0 0
Nitrati mg/L NO3- 50 1,0 2,0 1,7 52 0 0
Utrošak KMnO4 mg/L O2 5,0 0 1,2 0,2 160 0 0
Željezo µg/L Fe 200,0 0 190 22,0 162 0 0
Mangan µg/L Mn 50,0 1,0 49,0 17,0 57 0 0
Kloridi mg/L Cl¯ 250,0 6,0 17,0 12,0 162 0 0
Ukupna tvrdoća mg/L CaCO3 -   215   1 - -
  ºdH ( Nj. Tvrdoće) -   12   1 - -

 

 MIKROBIOLOŠKA ANALIZA VODE ZA PIĆE IZ VODOOPSKRBNOG SUSTAVA SIKIREVCI

MIKROBIOLOŠKI PARAMETRI MJERNA JEDINICA MDK* MIN MAX BR.UZORAKA NESUKLADNO
BROJ %
Broj kolonija, 37ºC/48h (broj/1ml) 100 <1 99 169 0 0
Broj kolonija, 22ºC/72h (broj/1ml) 100 <1 99 169 0 0
Ukupni koliformi (broj/100ml) 0 <1 <1 169 0 0
Escherichia coli (broj/100ml) 0 <1 <1 169 0 0
Enterokoki (broj/100ml) 0 <1 <1 169 0 0
Pseudomonas aeruginosa (broj/100ml) 0 <1 <1 169 0 0

* Maksimalna dopuštena koncentracija

 

Glavni tehnolog vode:

Zdravko Pavlić

dipl.ing.preh.tehnologije

PRIJAVA KVAROVA

Besplatan broj za prijavu kvarova na cjevovodu:

0800 333 444

INFORMACIJE

Informacije o potrošnji vode i računima možete dobiti radnim danom na broj telefona 035-405-766 u radnom vremenu od 7 do 14 sati 

ODRŽAVANJE VODOV. MREŽE

Tel./Fax: 035/405 767
Radno vrijeme: 07:00-23:00
Dežurni: 23:00-07:00
e-mail: tomic@vodovod-sb.hr

ODRŽAVANJE KANAL. MREŽE

Tel./Fax: 035/250 497
Radno vrijeme: 07:00-15:00
Dežurni: 15:00-07:00
e-mail: odvodnja@vodovod-sb.hr

SAMOOČITANJE VODOMJERA

Telefon: 035 405 -730

                035 405 -755

                035 405 -766

Radno vrijeme: Pon-Pet. 07:00-15:00

e-mail :reklamacije@vodovod-sb.hr,  stribor.valenta@vodovod-sb.hr