UPOV

Uređaj za pročišćavanje otpadnih voda Slavonski Brod

Kapacitet uređaja je 80.000 ES i godišnje se na njemu obradi oko 8 milijuna m³ otpadne vode. Obuhvaća 3. stupanj pročišćavanja, tj. strožu obradu komunalnih otpadnih voda postupkom kojim se uz drugi stupanj pročišćavanja postižu zahtjevi i za fosfor i za dušik iz Pravilnika o graničnim vrijednostima emisija otpadnih voda.

Zahvaljujući uređaju pročišćena otpadna voda odlazi u recipijent rijeku Savu i ne dolazi do ugrožavanja prirodnog stanja okoliša.

Uređaj je smješten na Poloju na rijeci Savi nizvodno od središta grada i gradskog kupališta zaštićen je nasipom protiv poplava uzduž rijeke. Vrh nasipa je dovoljno visok da čuva postrojenje suhim u slučaju visokih voda HQ 100 .

Uređaj se kao cjelina sastoji od:

     - mehaničkog pročišćavanja otpadne vode

     - biološkog pročišćavanja otpadne vode

     - linija mulja i plina

 Mehaničko pročišćavanje otpadne vode

Mehanički predtretman se sastoji od grube i fine rešetke, te pjeskolova-mastolova. Sustav grube rešetke od 22 mm uklanja krupni otpad kao što su krpe, komadi drveta, komadi plastike i itd., nakon grube rešetke otpadna voda protiče do 2 fine rešetke od 6 mm. Otpad s fine rešetke se pomoću zajedničkog pužnog transportera ispire, dehidrira i transportira u kontejner. U ulaznoj građevini također se nalazi i prihvat septičkog mulja. Nakon finih rešetki voda protiče do aeriranog pjeskolova-mastolova gdje dolazi do uklanjanja pijeska i plutajuće masti, te iza toga otpadna voda ide u primarni taložnik ili izravno pomoću bypassa u SBR bazene.

Sustav grube rešetke                 Fina rešetka

                           Sustav grube rešetke                                                Fina rešetka

 
 

 Pjeskolov-mastolov

Pjeskolov-mastolov

 

Biološko pročišćavanje otpadne vode

Biološki tretman pročišćavanja zasniva se na C-TECH sustavu. Sastoji se od 4 SBR bazena (sequencing batch reactor) i u svakom reaktoru odvijaju se naizmjenično sva 4 ciklusa: punjenje/aeracija, aeracija, taloženje i dekantiranje. Zahvaljujući kisiku iz zraka i mikroorganizmima iz aktivnog mulja uklanjaju se nutrienti: dušik, fosfor i ugljik i u izlaznoj vodi koja odlazi u rijeku Savu postižu se dopuštene koncentracije parametara kao što su: ukupni dušik, ukupni fosfor, suspendirana tvar, KPK, BPK₅ i dr.

SBR bazeniSBR bazen u vrijeme aeracijeDekantirana pročišćena otpadna voda

         SBR bazeni                         SBR bazen u vrijeme aeracije         Dekantirana pročišćena otpadna voda

 

Linija mulja i plina

Uslijed biološkog pročišćavanja otpadne vode nastaje i suvišni otpadni mulj koji se pomoću pumpi crpi iz pojedinog reaktora u ciklusu dekantiranja. Višak mulja iz SBR bazena odlazi na mehaničku predehidraciju koja se odvija pomoću polielektrolita. Takav preddehidrirani mulj se obrađuje 21 dan, na temp. 35°C - 37°C u dva anaerobna digestora, te dolazi do smanjenja organske tvari za do 45% i stvaranja bioplina (54% CH₄, 44% CO₂..) Stvoreni bioplin se koristi za grijanje digestora i skladišti se u spremniku plina (V=670m³), od kuda protiče prema bojleru (sustav grijanja) ili prema plinskoj baklji ukoliko bude viška plina. Digestirani mulj se mehanički dehidrira pomoću centrifuge i nastaje dehidrirani mulj s 25% suhe tvari. Takav mulj može se koristiti u poljoprivredi, šumarstvu, cvjećarstvu i sl.

Uređajem se upravlja i nadzire rad pomoću računalnog sustava SCADA iz upravne zgrade.

Dva digestora i pužni transporteri centrifuga

Dva digestora i pužni transporteri centrifuga

 

 

Spremnik plina   Plinska baklja

          Spremnik plina                                         Plinska baklja

 

Odlazak prociscene vode 1    Odlazak prociscene vode 2

Odlazak pročišćene otpadne vode u recipijent rijeku Savu

 

Pokazatelji kvalitete pročišćavanja otpadne vode

 

Rezultati analiza za 2021. g., parametri zadani Vodopravnom dozvolom
  KPK (mgO/L) BPK₅ (mgO₂/L) Suspendirana tvar (mg/L) Ukupni dušik (mgN/L) Ukupni fosfor (mgP/L)
ULAZ 199 110 49 29 2,9
IZLAZ 11,77 2,60 1,08 4,83 1,24
*MDK 125 25 35 15 2
% smanjenje opterećenja 94 98 98 83 57

                                                     *Maksimalna dopuštena koncentracija

 

                                                 

  Laboratorij otpadnih voda UPOV Slavonski Brod

IMG 2470

IMG 2471

IMG 2472

IMG 2469

PRIJAVA KVAROVA

Besplatan broj za prijavu kvarova na cjevovodu:

0800 333 444

INFORMACIJE

Informacije o potrošnji vode i računima možete dobiti radnim danom na broj telefona 035-405-766 u radnom vremenu od 7 do 14 sati 

ODRŽAVANJE VODOV. MREŽE

Tel./Fax: 035/405 767
Radno vrijeme: 07:00-23:00
Dežurni: 23:00-07:00
e-mail: tomic@vodovod-sb.hr

ODRŽAVANJE KANAL. MREŽE

Tel./Fax: 035/250 497
Radno vrijeme: 07:00-15:00
Dežurni: 15:00-07:00
e-mail: odvodnja@vodovod-sb.hr

SAMOOČITANJE VODOMJERA

Telefon: 035 405 -730

                035 405 -755

                035 405 -766

Radno vrijeme: Pon-Pet. 07:00-15:00

e-mail :reklamacije@vodovod-sb.hr,  stribor.valenta@vodovod-sb.hr